Privacybeleid

Miriam Terbonßen, handelend onder bedrijfsnaam Praktijk Rise Rooted, hierna te noemen “Praktijk Rise Rooted” of “ik”, hecht waarde aan een goede bescherming van persoonsgegevens en om jou hier zo goed mogelijk over te informeren. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe
Praktijk Rise Rooted omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring kun je lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik raad je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@riserooted.nl.

Gegevens Praktijk Rise Rooted

Praktijk Rise Rooted is als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen
onder nummer 76555569. Het adres is Moesstraat 20 (9717 JT) te Groningen. De functionaris gegevensbescherming en tevens eigenaar is Miriam Terbonßen, te bereiken via info@riserooted.nl.

Hoe gebruikt Praktijk Rise Rooted jouw gegevens?

Praktijk Rise Rooted verwerkt persoonsgegevens van 2 verschillende groepen: websitebezoekers en cliënten.

Gegevensverwerking websitebezoekers

Websitebezoekers zijn natuurlijke personen die de website www.riserooted.nl en aanverwante pagina’s bezoeken. Gegevens die op mijn website worden opgeslagen bij contactopname kunnen zijn: je naam, je emailadres. Ik verwerk de persoonsgegevens van websitebezoekers om te kunnen reageren op vragen, telefonisch contact op te kunnen nemen na een aanvraag of een afspraak in te plannen. 

Ook worden anonieme gegevens verzameld voor websitestatistieken over surfgedrag.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website www.riserooted.nl worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevensverwerking cliënten

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier met jouw gegevens aanleg. Dit is ook wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, je  persoonlijke gegevens als naam, adres, e.d., en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best um je privacy te waarborgen. Dit betekend dat onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens: deze bewaar ik in een beveiligt systeem.
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als je behandelende therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens in je dossier. Ik ben gebonden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete schriftelijke toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid
  • Voor het genanonimiseerde gebruik tijdens intervisie of supervisie met collega’s
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur/zorgnota kan opstellen. Dit houdt vaak in: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum van behandeling, korte omschrijving (zoals ‘psychosociaal consult’), kosten van het consult.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, zal ik je eerst informeren en expliciet je schriftelijke toestemming vragen.
 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Omdat ik me aan de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) heb te houden en een bewaarplicht heb, kan je medisch dossier niet zonder meer verwijderd worden. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@riserooted.nl.

Vragen of Klachten

Mocht je nog vragen hebben of een klacht in willen dienen over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Praktijk Rise Rooted je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@riserooted.nl.

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

NL